REGULAMIN PIKNIKU RODZINNEGO VIESSMANN  
 1. Regulamin obowiązuje w dniu 02.06.2018r., przez cały okres trwania PIKNIKU RODZINNEGO VIESSMANN zwanego dalej „Piknikiem”. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie przedstawicielstw firmy Viessmann.
 2. Organizatorem Pikniku jest Viessmann Sp. z o.o
 3. W pikniku mogą brać udział tylko osoby zaproszone. Udział w pikniku jest bezpłatny.
 4. Każdy Opiekun Prawny, Rodzic, biorący udział w Pikniku winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu.
 5. Akceptując warunki Regulaminu, Opiekun Prawny, Rodzic oświadcza, iż dziecko jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie Pikniku.
 6. W trakcie Pikniku uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek wydawanych przez Organizatora Pikniku oraz osób wskazanych przez Organizatora.
 7. Nieodpowiednie zachowanie się uczestnika Pikniku, a zwłaszcza niszczenie cudzego mienia czy inne zachowania nieobyczajne będą skutkowały, natychmiastowym wydaleniem z terenu Pikniku.
 8. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy uczestnik Pikniku wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego Piknikiem.
 9. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonego na Wydarzenie. Organizator dołoży wszelkich starań aby sprawdzić warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przeznaczonym na Piknik.
 10. Dane osobowe
  1. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako: u.o.d.o.) oraz art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. (dalej jako RODO) Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:1) Administratorem danych osobowych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław (adres mailowy do korespondencji: marketing@viessmann.pl)2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu Konkurs na hasło Roku Pomp Ciepła” w szczególności w celu wydania nagród rzeczowych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu przesyłania przez Administratora informacji marketingowych jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.3) podstawą przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda przez Uczestnika Konkursu (art. 23 ust. 1 u.o.d.o./art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 4) odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym  – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, 5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia a po jego zakończeniu w terminach określonych przez przepisy ustawy o rachunkowości lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,   6) Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7) Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (a od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o., a od 25 maja 2018 r. przepisy RODO, 8) dane Uczestników Konkursu, mogą być  przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 9) podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie oraz otrzymywania informacji marketingowych.