REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO ROKU POMP CIEPŁA

 1. Postanowienia ogólne.

 

 • Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Konkurs na hasło Roku Pomp Ciepła”, zwanym dalej „Konkursem”.

 

 • Organizatorem Konkursu jest Viessmann Sp. z o.o. we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Karkonoskiej 65, 53-015 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000183975, NIP 6920212005, kapitał zakładowy w kwocie 2.000.000 zł w całości opłacony, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 • Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 23.04.2018 r. do 02.06.2018 r.

 

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy kto wypełni formularz na stronie piknikinstalatora.pl w okresie 23.04.2018-01.06.2018r., zwani dalej „Uczestnikami Konkursu” lub osobno „Uczestnikiem Konkursu”.

 

 • W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.

 

 • Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy Konkursu, którzy w okresie od 23 kwietnia 2018 r. do 01 czerwca 2018 r. przedstawią najlepszą propozycję na hasło Roku Pomp Ciepła.

 

 • Nagrodą w konkursie jest piłka z logo firmy Viessmann. Szczegóły dotyczące nagrody uregulowane zostały w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie i czas trwania Konkursu

 

 • Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie rejestracji na stronie ww.pikinikinstalatora.pl między 23 kwietnia 2018 r. a 01 czerwca 2018 r.

 

 • Nagrodę otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgłoszą najlepszą propozycję na hasło Roku Pomp Ciepła.

 

 

 

 1. Komisja Konkursowa i Rozstrzygnięcie Konkursu.

 

 • Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

 • W Konkursie wezmą udział wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie na zasadach wskazanych w pkt 2 niniejszego Regulaminu.

 

 • Zostanie wyłonionych 5 laureatów. Po jednym zwycięzcy w każdym z przedstawicielstw firmy Viessmann w Polsce.

 

 • Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni dnia 02.06.2018 r..

 

 1. Nagroda

 

 • Nagrodą w Konkursie jest piłka z logo firmy Viessmann. Całkowita wartość nagrody wynosi 100 PLN.

 

 • Zwycięzcom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

 

 

 • Zwycięzcy Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagrody w pieniądzu, jak również roszczenia o zamianę nagrody na jakiekolwiek inne towary lub usługi.

 

 1. Ogłaszanie wyników

 

 • Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani osobiście, podczas trwania Pikniku Instalatora w dniu 02.06.2018 r.

 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych lub ich zmianę. Jeżeli z tego powodu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy traci on prawo do nagrody, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

 1. Odbiór nagrody

 

 • Nagroda zostanie przekazana zwycięzcom w terminie ustalonym z Organizatorem w dniu 02.06.2018 r.

 

 

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • Dodatkowe informacje Uczestnicy Konkursu mogą uzyskać pod adresem: info@programinstalator.pl.

 

 • Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy już nabytych praw Uczestników. Konkursu. O każdorazowej zmianie Regulaminu, Organizator poinformuje Uczestników Konkursu drogą mailową lub telefoniczną.

 

 • Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 

 

 • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.

 

 • Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.

 

 • Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako: u.o.d.o.) oraz art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. (dalej jako RODO) Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław (adres mailowy do korespondencji: marketing@viessmann.pl)

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu „Konkurs na hasło Roku Pomp Ciepła” w szczególności w celu wydania nagród rzeczowych na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Dane osobowe przetwarzane będą również w celu przesyłania przez Administratora informacji marketingowych jednak jedynie po uzyskaniu odrębnej dobrowolnej zgody w tym zakresie.

3) podstawą przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda przez Uczestnika Konkursu (art. 23 ust. 1 u.o.d.o./art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

4) odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym  – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia a po jego zakończeniu w terminach określonych przez przepisy ustawy o rachunkowości lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

6) Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (a od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o., a od 25 maja 2018 r. przepisy RODO,

8) dane Uczestników Konkursu, mogą być  przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

9) podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie oraz otrzymywania informacji marketingowych.

 

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.